LAHDEN MESTARIKILTA RY:N SÄÄNNÖTYhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus.1 § Yhdistyksen nimi on LAHDEN MESTARIKILTA RY ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki.

2 § Killan tarkoituksena on toimia Lahden talousalueen eri ammattialojen erikoisammattitutkinnon, tai ammattitutkinnon / kisällintutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhteistyöelimenä, sekä edistää korkeaa ammattitaitoa ja pitää yllä mestareiden ja kisällien arvostusta toimimalla ammattitaidon kehittämisen ja oppilaskasvatuksen hyväksi, vaalimalla vanhoja ammattikuntaperinteitä ja toimimalla omalla ammattitaidon perinteistä rikkaalla saralla ammattitaidon.

Tarkoitustaan kilta toteuttaa:
 1. Pitämällä yhteyttä muihin mestarikiltoihin.
 2. Järjestämällä opinto- ja tutustumisretkiä sekä esitelmätilaisuuksia ja kursseja.
 3. Ottamalla osaa näyttelyihin ja messuihin.
 4. Harjoittamalla yleisöön kohdistuvaa korkeaa ammattitaitoa ja ammattitaidon perinteitä koskevaa maksutonta neuvontaa ja tiedotustoimintaa.
 5. Järjestämällä vapaa-ajan toimintaa.
 6. Killalla on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Järjestää asianomaisen luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. Harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, sekä omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa välitöntä taloudellista etua jäsenilleen.

Killan jäsenet. 1. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä erikoisammattitutkinnon / mestarintutkinnon, tai ammattitutkinnon / kisällintutkinnon suorittanut henkilö.
 2. Mestarikilta voi kutsua kunniaoltermanniksi tai kunniajäseneksi hallituksen ehdotuksesta henkilön, joka on ansiokkaasti osallistunut mestarikillan toimintaa.
 3. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen. Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan killalle jäsenmaksun kalenterivuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Jäsenmaksun suuruuden määrää Killan syyskokous. Kunniaoltermanni ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.
 4. Killan jäsenten on noudatettava killan sääntöjä sekä killan kokousten ja hallituksen laillisessa järjestyksessä tekemiä päätöksiä ja sopimuksia sekä käyttäydyttävä toiminnassaan jäsenen arvolle sopivalla tavalla.
 5. Jos jäsen haluaa erota killasta, tulee hänen jättää hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallinen eroilmoitus taikka ilmoittaa eroamisestaan Killan kokouksessa pöytäkirja merkintää varten. Jäsenyys lakkaa sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa ilmoitus eroamisesta on tehty.
Jos jäsen ei täytä näiden sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvollisuuksia, tai tekee itsensä syylliseksi hyvän ammattitavan vastaiseen toimintaan, voi hallitus erottaa hänet killan jäsenyydestä.

4 § Lahden Mestarikilta voi kuulua jäsenenä muihin järjestöihin.

Killan toimielimet5 § Killan asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluvat:
 • puheenjohtaja, jota kutsutaan oltermanniksi
 • yksi varapuheenjohtaja, jota kutsutaan ilmanistujaksi, sekä 6 muuta jäsentä

Killan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee syyskokous.

Muut tehtävänimikkeet, jotka ovat:
 • yksi sihteeri, jota kutsutaan sulkamestariksi
 • yksi varainhoitaja, jota kutsutaan arkunvartijaksi
 • pöytäkirjantarkastaja, joka vahvistaa hallituksen kokousten pöytäkirjat ja jota kutsutaan sinetinvartijaksi
 • yksi seremoniamestari, joka toimii eri tilaisuuksien eeskäypänä ja ohjaajana.

Puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi ja hänet voidaan valita korkeintaan viideksi toimikaudeksi peräkkäin.

Varapuheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallituksen muut jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että heistä erovuorossa vuosittain yksi kolmasosa. Eroamisvuorot ratkaistaan ensimmäisellä kerralla arvalla.

Killan hallitus voi asettaa avukseen asioita valmistelemaan työvaliokunnan ja muita valiokuntia. Valiokuntien jäsenten ei tarvitse olla hallituksen jäseniä.

6 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Kokouskutsu osoitetaan hallituksen jäsenille kirjallisena ja se on postitettava vähintään viisi päivää ennen kokousta ja siinä on mainittava kokouksessa käsiteltävät asia.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet sen muista jäsenistä on läsnä.
Äänestyksissä äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.
Vaaleissa tasatuloksen ratkaisee arpa.

Killan nimen kirjoittaminen7 § Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

Kokoukset.Lahden Mestarikillalla on kaksi sääntömääräistä kokousta:
 • kevätkokous, jota kutsutaan kevätmöötiksi, pidetään huhti- toukokuussa
 • syyskokous, jota kutsutaan syysmöötiksi, pidetään marras- joulukuussa.
Ylimääräisiä killan kokouksia pidetään hallituksen harkinnan mukaan tai kun vähintään kymmenesosa killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

KEVÄTKOKOUKSESSA käsitellään seuraavat asiat;
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Todetaan kokouksen laillisuus
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskija
 4. Esitetään toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta.
 5. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan (-tarkastajien) lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle.
 7. Käsitellään hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat sekä keskustellaan kokouksessa esille tulevista asioita.
 8. Suoritetaan mestarin- ja kisällinkirjojen jako uusille tutkinnon suorittaneille.

SYYSKOKOUKSESSA käsitellään seuraavat asiat:
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskija.
 4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
 5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
 6. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle.
 7. Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
 8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
 9. Valitaan killan edustajat eri järjestöihin ja yhteisöihin.
 10. Käsitellään hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat sekä keskustellaan kokouksessa esille tulleista asioista ja aloitteista.
 11. Suoritetaan mestarin- ja kisällinkirjojen jako uusille tutkinnon suorittaneille.

Kevät- ja syyskokousten ja ylimääräisten kokousten ajasta ja paikasta on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostilla ja Lahden Mestarikillan omilla internetsivuilla tai jäsenkirjeellä.

Jos jäsen haluaa jonkun määrätyn asian käsittelemistä killan kokouksessa, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniaoltermannilla ja kunniajäsenellä on killan kokouksessa yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa arpa.

Valtakirjalla jäsen voi äänestää korkeintaan viiden jäsenen puolesta.

Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku sitä vaatii.

TilikausiLahden Mestarikillan toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen10 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa killan kokouksessa. muutosehdotukset on jätettävä hallitukselle yhtä kuukautta ennen kokousta. Sääntömuutoksesta ja sen luonnoksesta on ilmoitettava Lahden Mestarikillan internetsivuilla. Muutosesitys tulee hyväksytyksi, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa kaikista annetuista äänistä.

11 § Kilta voidaan purkaa hallituksen esityksestä sääntömääräisessä kokouksessa tai ylimääräisessä, tätä tarkoitusta varten koolle kutsutussa kokouksessa. Purkamista on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kaksi kuukautta. Purkamisehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään viisi kuudesosaa kummassakin kokouksessa annetuista äänistä on sitä kannattanut.

Aikomuksesta purkaa kilta on kokouskutsussa tiedotettava kaikille jäsenille. Mestarikillan purkautuessa sen arkisto ja muu omaisuus luovutetaan viimeisen kokouksen määräämällä tavalla killan tarkoituksen edistämiseen.

12 § Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä ja määräyksiä.


Lahden Mestarikilta ry